“เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาพทีดีของคนในครอบครัว”
แฟรนไชส์ มายเวียดนาม

บริษัท มายเวียดนาม จำกัด มีโครงการขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไซส์ โดยผู้สนใจร่วมธุรกิจ  จะได้รับคำปรึกษาในการทำธุรกิจอย่างครบวงจรและได้รับการดูแลสาขาที่ครอบคลุมทั้ง  3  ด้านคือ 

1.  การลงทุนในสิ่งปลูกสร้าง
- เป็นที่ปรึกษาด้านการเลือกทำเล/ ที่ตั้ง การลงทุนในธุรกิจ
-  การก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้พร้อมต่อการขาย
-  การจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในร้าน
-  การบริหารสินทรัพย์ 

2.  การวางแผนธุรกิจ
-  การจัดทำแผนธุรกิจ โดยครอบคลุมงานด้านการตลาด
-  การวางระบบด้านโครงสร้าง
-  การจัดการองค์กร
-  การฝึกอบรมพนักงานทุกตำแหน่ง
-  การจัดทำแผนบริหารรายได้ และ ต้นทุน  ระยะเวลาคืนทุน
-  การวางระบบบัญชี
-  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการร้าน
-  การบริหารความเสี่ยง

3.  ค่าธรรมเนียม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าสู่ธุรกิจ  ( Entrance fee  )
- ค่าธรรมเนียมการใช้ตราสินค้าและชื่อมายเวียดนาม การทำการตลาดเพื่อให้เป็นที่รู้จัก
- ค่าธรรมเนียมที่จ่ายตามสัดส่วนผลการดำเนินงานเป็นเปอร์เซ็นต์ทุกเดือน ( Royalty fee )

สนใจติดต่อ :
คุณวนิดา 08-6912-4416
คุณกนิษฐา 06-2653-6954